Εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια 2017 - 18

Created on Wednesday, 10 May 2017 Written by Administrator

Για την εγγραφη? μαθητω?ν στα Καλλιτεχνικα? Σχολει?α (Γυμνα?σια), κατα? το σχολικο? ε?τος 2017-18, οι γονει?ς-κηδεμο?νες των υποψηφι?ων μαθητω?ν/τριω?ν υποβα?λλουν αι?τηση συμμετοχη?ς στη διαδικασι?α επιλογη?ς μαθητω?ν στο Καλλιτεχνικο? Γυμνα?σιο της περιοχη?ς τους   απο? τις 2 Μαϊ?ου 2017 με?χρι την παραμονη? διεξαγωγη?ς των εξετα?σεων κατα? τις ημε?ρες και ω?ρες που θα ανακοινω?σει το κα?θε σχολει?ο.

Σε περι?πτωση που ε?νας μαθητη?ς επιθυμει? να ει?ναι υποψη?φιος σε περισσο?τερες απο? μι?α κατευθυ?νσεις, το?τε ο γονε?ας-κηδεμο?νας του υποβα?λλει διαφορετικη? αι?τηση για κα?θε κατευ?θυνση.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο